Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 3

Posted by admin on April 18th, 2018

Leczenie adalimumabem w ciągu 30 dni przed włączeniem i leczeniem za pomocą infliksymabu lub certolizumabu pegolu w ciągu 60 dni przed rejestracją było niedozwolone. Wykluczono pacjentów ze stomią, ponad trzema resekcjami jelita cienkiego, zespołem krótkiego jelita, rozległą resekcja okrężnicy, zwężeniem jelit, ropniem w jamie brzusznej, aktywną lub utajoną gruźlicą lub rakiem. Oceny przesiewowe obejmowały badania fizykalne i neurologiczne; kwestionariusze opracowane w celu zidentyfikowania możliwych objawów PML (patrz Dodatek Uzupełniający); badania krwi i kału, w tym pomiar poziomu kałowej proteiny i poziomów białka C-reaktywnego; oraz kwestionariusz chorób zapalnych jelit (IBDQ, w którym wyniki wahają się od 32 do 224, z wyższymi wynikami wskazującymi na lepszą jakość życia).
Randomizacja
W podwójnie ślepej próbie indukcyjnej (kohorta 1) pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 3: 2, do otrzymywania dożylnego vedolizumabu, w dawce 300 mg lub placebo w tygodniach 0 i 2 i byli obserwowani przez tydzień 6, w którym to momencie oceniano stan choroby. …read more

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w chorobie Leśniowskiego-Crohna AD 2

Posted by admin on April 18th, 2018

Badanie przeprowadziliśmy w 285 centrach medycznych w 39 krajach od grudnia 2008 r. Do maja 2012 r. (Rejestracja została przerwana w 15 z tych ośrodków, patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalna rada przeglądowa w każdym centrum uczestniczącym. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. …read more

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 8

Posted by admin on April 18th, 2018

W analizie post hoc nie stwierdzono wyraźnych różnic w skuteczności pomiędzy dwoma schematami vedolizumabu (rysunek S3C w dodatkowym dodatku). Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane dotyczące co najmniej 5% pacjentów przyjmujących vedolizumab w populacji bezpieczeństwa. …read more

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 7

Posted by admin on April 18th, 2018

Spośród 521 pacjentów w kohorcie 2, którzy otrzymywali vedolizumab w otwartej postaci, 231 miało odpowiedź kliniczną (44,3%), 100 wykazywało remisję kliniczną (19,2%), a 191 – gojenie śluzówkowe (36,7%). Wyniki w Trial of Maintenance Therapy
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pomiarów w próbie terapii podtrzymującej. …read more