Posts Tagged ‘dafnegin’

Lord i Hinton uwazaja, ze grozba, udaru mózgowego stanowi wieksze niebezpieczenstwo niz choroba serca

Wednesday, September 11th, 2019

Lord i Hinton uważają, że groźba, udaru mózgowego stanowi większe niebezpieczeństwo niż choroba serca i z tego względu są zwolennikami operacji głównie w apoplexia imminens podobnie jak Rasmussen i Boe. Zdaniem tych autorów nie należy nigdy uzależniać decyzji leczenia operacyjnego wyłącznie od wieku, natomiast operacja rokuje zawsze wynik pomyślny, jeżeli zmiany dotyczą tylko jednego narządu; jeżeli jednak badanie wykazuje chorobę dwóch narządów, np. serca i mózgu, operacja mija się z celem. Świeża choroba serca lub świeża sprawa mózgowa, jak również szybki. postęp choroby nerek świadczą również o tym, że operacja jest bezcelowa; to samo dotyczy przypadków, w których badanie wykazuje 100 mg% mocznika w krwi. …read more

Wycinamy równiez nerw miedzyzebrowy i tetnice miedzyzebrowa

Tuesday, September 10th, 2019

Ze względu na możliwość uszkodzenia opłucnej najlepiej wykonać operację Smithwieka w znieczuleniu dotchawiczym. Najpierw usuwamy żebro 12 z cięcia, które zaczyna się z tyłu o 5 cm od linii środkowej ciała , i biegnie wzdłuż żebra. Wycinamy również nerw międzyżebrowy i tętnicę międzyżebrową, oszczędzamy natomiast inne nerwy (nn. iliohypogastricus et ilioinguinalis). Jeżeli wytniemy jeszcze odcinek długości około 5 cm żebra 11 poczynając od linii przykręgowej, nie będziemy z reguły zmuszeni do otwarcia przepony. …read more

Nagly spadek cisnienia powoduje oslabienie

Monday, September 9th, 2019

…read more

Pojemnoscia zyciowa pluc nazywamy ilosc powietrza, która mozna wciagnac nad ilosc prawidlowa kosztem powietrza zapasowego

Friday, September 6th, 2019

Pojemnością życiową płuc nazywamy ilość powietrza, którą można wciągnąć nad ilość prawidłową kosztem powietrza zapasowego. Ilość powietrza uzupełniającego wybitnie się zmniejsza w porównaniu do ilości prawidłowej, tak, iż pojemność życiowa płuc zmniejsza się bardzo znacznie. Ustrój ratuje się wybitnym zwiększeniem wentylacji płucnej, która może wzróść aż do 10-19 litrów. Ponieważ podczas każdego wdechu wskutek tych zmian chory może wprowadzić do płuc mniej powietrza niż w stanie zdrowia, przeto zaczyna teraz oddychać często, by podołać zadaniu zwiększenia wentylacji płucnej. Stąd powstaje na tle biernego przekrwienia płuc duszność objawiająca się częstymi powierzchownymi oddechami i zwiększająca się przy wysiłkach fizycznych. …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 2

Tuesday, September 3rd, 2019

Coraz częstsze stosowanie HFOV w przypadku braku dobrych dowodów na skuteczność doprowadziło National Institute for Health Research w Wielkiej Brytanii do zlecenia badania w celu określenia skuteczności HFOV jako leczenia ARDS. Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę HFOV w porównaniu z konwencjonalną wentylacją mechaniczną. Pacjenci byli rekrutowani z oddziałów intensywnej terapii dorosłych (ICU) w 12 szpitalach uniwersyteckich, 4 szpitalach powiązanych z uniwersytetami i 13 szpitalach rejonowych w Anglii, Walii i Szkocji. Trzy szpitale miały wcześniejsze doświadczenia z HFOV przy użyciu respiratorów SensorMedics 3100B (CareFusion), a pozostałe miały ograniczone doświadczenie (w 6 szpitalach) lub brak doświadczenia (w 20 szpitalach) z HFOV. …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 7

Monday, September 2nd, 2019

Wartość PaCO2 wzrosła jako przewidywany wynik algorytmów leczenia HFOV, powodując umiarkowaną kwasicę oddechową. Podobny efekt zaobserwowano w większym z dwóch zgłoszonych badań HFOV u dorosłych10, ale nie w mniejszym badaniu9 lub metaanalizie.6 Grupę konwencjonalnej wentylacji leczono objętościami oddechowymi na górnym końcu akceptowanego zakresu 6 do 8 ml na kilogram idealnej masy ciała. Stosowanie HFOV początkowo wiązało się ze zwiększonym stosowaniem leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, prawdopodobnie dlatego, że respirator R100 nie ma możliwości umożliwienia pacjentowi samoistnego oddychania. Zgłaszano, że HFOV powoduje zmniejszenie rzutu serca [17], ale jak wskazano przy stosowaniu leków wazoaktywnych i inotropowych, które nie wystąpiły w tym badaniu. …read more

Beyond the Ebola Battle – Wygrywanie wojny przeciwko przyszłym epidemiom ad

Sunday, September 1st, 2019

Prawie 100 milionów ludzi zginęło w XX wieku w wyniku epidemii hiszpańskiej grypy w latach 1918-1919 i epidemii HIV-AIDS. Badając tylko bezpośrednie koszty ekonomiczne, oszacowaliśmy, że roczne spodziewane straty z potencjalnych pandemii przekraczają 60 miliardów dolarów rocznie. Fan i in. od tego czasu dostarczyły szacunkowe dane uwzględniające ekonomiczne koszty zgonów, które sięgają 490 miliardów dolarów rocznie5. Świat poważnie niedoinwestował w wysiłki na rzecz zapobiegania i łagodzenia ryzyka chorób zakaźnych w porównaniu z innymi poważnymi zagrożeniami dla globalnego bezpieczeństwa. …read more

Udostępnianie danych z badań klinicznych układu sercowo-naczyniowego – propozycja

Sunday, September 1st, 2019

Uczestnicy badań klinicznych są wolontariuszami, aby wspierać rozwój wiedzy naukowej i pomagać przyszłym pacjentom. Nieodłącznym elementem ich zaangażowania jest przekonanie, że badania doprowadzą do nowych spostrzeżeń, które zostaną upowszechnione. Jako badacze kliniczni w pełni popieramy koncepcję udostępniania danych jako podstawową dla osiągnięcia tego celu. Powołaliśmy konsorcjum Academic Research Organisation for Continuing Evaluation of Scientific Studies – Cardiovascular (ACCESS CV), aby zapewnić możliwości dzielenia się danymi z badań klinicznych dotyczących układu krążenia, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka i niezamierzonych konsekwencji. Celem konsorcjum jest stworzenie strategii umożliwiającej przemyślane wdrożenie zaleceń Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych (ICMJE) i Instytutu Medycyny (IOM) w celu udostępniania danych z prób klinicznych.1,2 Partnerzy ACCESS CV szeroko wspierają koncepcje przejrzystości danych i otwartego dostępu. …read more

Państwowe inicjatywy kontrolowania kosztów leków – czy prawodawstwo w zakresie przejrzystości może pomóc cd

Sunday, September 1st, 2019

Prawo federalne na przykład nakazuje, aby państwowe programy Medicaid obejmowały prawie wszystkie leki zatwierdzone przez Agencję ds. Żywności i Leków, co stanowi podważenie zdolności państw do wydawania koncesji cenowych. Prawo federalne zabrania również ośrodkom Medicare i Medicaid Services negocjowania cen leków opłacanych w ramach programów Medicare Part D, nawet jeśli agencja wykorzystuje swoją siłę nabywczą do negocjowania refundacji prawie wszystkich innych towarów i usług medycznych. Kilka państw próbowało wypełnić tę lukę, łącząc przejrzystość z refundacją. Propozycja z Tennessee na przykład upoważniałaby państwowy departament zdrowia do ustalania limitów cen leków. …read more

Państwowe inicjatywy kontrolowania kosztów leków – czy prawodawstwo w zakresie przejrzystości może pomóc ad

Sunday, September 1st, 2019

Oczywiście nic nie przeszkodzi firmom farmaceutycznym również w pokrywaniu kosztów awarii, ani też stanom nie będzie można zmienić swoich rachunków, aby zawierały takie informacje. Zwolennicy ustawy o przejrzystości twierdzą, że nawet bez danych na temat kosztów awarii, wymóg podawania informacji o kosztach związanych z narkotykami zapewni państwom lepsze wyobrażenie o tym, czego potrzeba do stworzenia leku, niż obecnie posiadają. Zgodnie z tym stanowiskiem wymogi w zakresie sprawozdawczości mogłyby pomóc w zidentyfikowaniu przypadków, w których rozwój leków był intensywnie dotowany przez społeczeństwo poprzez finansowanie przez National Institutes of Health lub program partnerstwa publiczno-prywatnego, taki jak Biomedical Research and Development Authority. Mogłyby również zwrócić uwagę nabywców państwowych na problematyczne praktyki biznesowe stosowane przez firmy takie jak Turing lub Valeant, które kupiły prawa do leków generycznych o ograniczonym zakresie, że nie odgrywały żadnej roli w rozwoju, a następnie ostro podniosły swoje ceny. Zwolennicy ustawy o przejrzystości sugerują również, że takie przepisy mogłyby zachęcić producentów do większych inwestycji w badania i rozwój, aby uzasadnić wysokie ceny swoich produktów, częściowo na podstawie poprzednich recenzji, które wykazały, że tylko około 15% przychodów firmy farmaceutycznej Obecnie inwestuje się w badania i rozwój – znacznie mniej niż wydaje na marketing5. …read more