Posts Tagged ‘dafnegin’

Lord i Hinton uwazaja, ze grozba, udaru mózgowego stanowi wieksze niebezpieczenstwo niz choroba serca

Tuesday, July 16th, 2019

Lord i Hinton uważają, że groźba, udaru mózgowego stanowi większe niebezpieczeństwo niż choroba serca i z tego względu są zwolennikami operacji głównie w apoplexia imminens podobnie jak Rasmussen i Boe. Zdaniem tych autorów nie należy nigdy uzależniać decyzji leczenia operacyjnego wyłącznie od wieku, natomiast operacja rokuje zawsze wynik pomyślny, jeżeli zmiany dotyczą tylko jednego narządu; jeżeli jednak badanie wykazuje chorobę dwóch narządów, np. serca i mózgu, operacja mija się z celem. Świeża choroba serca lub świeża sprawa mózgowa, jak również szybki. postęp choroby nerek świadczą również o tym, że operacja jest bezcelowa; to samo dotyczy przypadków, w których badanie wykazuje 100 mg% mocznika w krwi. …read more

Wycinamy równiez nerw miedzyzebrowy i tetnice miedzyzebrowa

Monday, July 15th, 2019

Ze względu na możliwość uszkodzenia opłucnej najlepiej wykonać operację Smithwieka w znieczuleniu dotchawiczym. Najpierw usuwamy żebro 12 z cięcia, które zaczyna się z tyłu o 5 cm od linii środkowej ciała , i biegnie wzdłuż żebra. Wycinamy również nerw międzyżebrowy i tętnicę międzyżebrową, oszczędzamy natomiast inne nerwy (nn. iliohypogastricus et ilioinguinalis). Jeżeli wytniemy jeszcze odcinek długości około 5 cm żebra 11 poczynając od linii przykręgowej, nie będziemy z reguły zmuszeni do otwarcia przepony. …read more

Nagly spadek cisnienia powoduje oslabienie

Sunday, July 14th, 2019

…read more

Pojemnoscia zyciowa pluc nazywamy ilosc powietrza, która mozna wciagnac nad ilosc prawidlowa kosztem powietrza zapasowego

Thursday, July 11th, 2019

Pojemnością życiową płuc nazywamy ilość powietrza, którą można wciągnąć nad ilość prawidłową kosztem powietrza zapasowego. Ilość powietrza uzupełniającego wybitnie się zmniejsza w porównaniu do ilości prawidłowej, tak, iż pojemność życiowa płuc zmniejsza się bardzo znacznie. Ustrój ratuje się wybitnym zwiększeniem wentylacji płucnej, która może wzróść aż do 10-19 litrów. Ponieważ podczas każdego wdechu wskutek tych zmian chory może wprowadzić do płuc mniej powietrza niż w stanie zdrowia, przeto zaczyna teraz oddychać często, by podołać zadaniu zwiększenia wentylacji płucnej. Stąd powstaje na tle biernego przekrwienia płuc duszność objawiająca się częstymi powierzchownymi oddechami i zwiększająca się przy wysiłkach fizycznych. …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 2

Monday, July 8th, 2019

Coraz częstsze stosowanie HFOV w przypadku braku dobrych dowodów na skuteczność doprowadziło National Institute for Health Research w Wielkiej Brytanii do zlecenia badania w celu określenia skuteczności HFOV jako leczenia ARDS. Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę HFOV w porównaniu z konwencjonalną wentylacją mechaniczną. Pacjenci byli rekrutowani z oddziałów intensywnej terapii dorosłych (ICU) w 12 szpitalach uniwersyteckich, 4 szpitalach powiązanych z uniwersytetami i 13 szpitalach rejonowych w Anglii, Walii i Szkocji. Trzy szpitale miały wcześniejsze doświadczenia z HFOV przy użyciu respiratorów SensorMedics 3100B (CareFusion), a pozostałe miały ograniczone doświadczenie (w 6 szpitalach) lub brak doświadczenia (w 20 szpitalach) z HFOV. …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 7

Sunday, July 7th, 2019

Wartość PaCO2 wzrosła jako przewidywany wynik algorytmów leczenia HFOV, powodując umiarkowaną kwasicę oddechową. Podobny efekt zaobserwowano w większym z dwóch zgłoszonych badań HFOV u dorosłych10, ale nie w mniejszym badaniu9 lub metaanalizie.6 Grupę konwencjonalnej wentylacji leczono objętościami oddechowymi na górnym końcu akceptowanego zakresu 6 do 8 ml na kilogram idealnej masy ciała. Stosowanie HFOV początkowo wiązało się ze zwiększonym stosowaniem leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, prawdopodobnie dlatego, że respirator R100 nie ma możliwości umożliwienia pacjentowi samoistnego oddychania. Zgłaszano, że HFOV powoduje zmniejszenie rzutu serca [17], ale jak wskazano przy stosowaniu leków wazoaktywnych i inotropowych, które nie wystąpiły w tym badaniu. …read more

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 4

Saturday, July 6th, 2019

Dozwolone jednocześnie leki na wrzodziejące zapalenie okrężnicy obejmowały aminosalicylany, glukokortykoidy i środki immunosupresyjne. Aminosalicylany kontynuowano w stałych dawkach przez cały okres indukcji i konserwacji. Dawki glukokortykoidów pozostały niezmienione do 6. tygodnia, następnie były zwężane zgodnie z określonym schematem dla pacjentów z odpowiedzią kliniczną na vedolizumab; leki immunosupresyjne utrzymywano w stałych dawkach przez cały okres indukcji i podtrzymywania, z wyjątkiem miejsc w Stanach Zjednoczonych, gdzie przerwano je po indukcji (patrz Dodatek dodatkowy). …read more

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 3

Saturday, July 6th, 2019

Inne kryteria wykluczenia to toksyczne okrężnicy, ropień brzucha, objawowe zwężenie okrężnicy, stomia, historia kolektomii, zwiększone ryzyko powikłań zakaźnych (np. W wyniku niedawnej infekcji ropogennej, patogenów jelitowych wykrytych w analizie kału, aktywnej lub utajonej gruźlicy, niedoboru odporności , zapalenie wątroby typu B lub C, lub niedawne żywe szczepienia), klinicznie znaczące nieprawidłowości laboratoryjne, ciąża lub laktacja, niestabilne lub niekontrolowane zaburzenie medyczne, przewidywane zapotrzebowanie na poważną operację, dysplazję okrężnicy lub gruczolaki i nowotwory złośliwe. Badania przesiewowe i podstawowe
Oceny przeprowadzone przed randomizacją były badaniami fizycznymi i neurologicznymi, badaniami krwi, analizą stolca w przypadku patogenów jelitowych i kalprotektyną kałową, 21 radiografią klatki piersiowej, testem tuberkulinowym (lub testem QuantiFERON-TB Gold [Cellestis]), 22 oraz kwestionariuszami objawów PML ( patrz Dodatek Uzupełniający); ponadto uzyskano dane demograficzne. Kwalifikowani pacjenci zostali zaproszeni na wizytę bezpośrednio przed randomizacją, po wykonaniu sigmoidoskopii i ustalono wyjściowe wyniki kliniki Mayo i wyniki w kwestionariuszu zapalnym jelit (IBDQ, zakres od 0 do 224, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia) 23 . …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 8

Saturday, July 6th, 2019

Nie było strat w monitorowaniu, przejścia były minimalne, a badanie zwerbowało 99,1% planowanej wielkości próby. Ważność zewnętrzna została utrzymana przy użyciu dużej liczby różnych oddziałów intensywnej terapii rozmieszczonych w Wielkiej Brytanii. Większość ośrodków w tym badaniu była niedoświadczona podczas interwencji na początku, ale było to nieuniknione, ponieważ niewiele ośrodków w Wielkiej Brytanii ma doświadczenie w stosowaniu HFOV. Dużo zainwestowaliśmy w szkolenia w każdym ośrodku badawczym. …read more

Powstanie Randomizowanego, Kontrolowanego Trialu ad

Thursday, July 4th, 2019

W ciągu półwiecza czasopisma medyczne opublikowały liczne raporty pierwotne dotyczące badań alokacji alternatywnej (większość z nich dotyczyła leczenia chorób zakaźnych) wraz z dyskusjami na temat takich badań i odwołań dotyczących stosowania tej metody w celu rozstrzygania sporów (zob. Wybrane studia alternatywnych alokacji i dyskusje opublikowane w czasopiśmie przed 1948 r.) .1 Wprawdzie, w 1931 roku James Burns Amberson i jego współpracownicy opublikowali badania, w których losowo określano, która z dwóch pozornie równo podzielonych grup pacjentów otrzyma sanocrysin do leczenia gruźlicy. Ale to badanie było odstające, a badania alokacji alternatywnej służyły jako dominujący model prób kontrolowanych terapeutycznie w pierwszej połowie XX wieku. Jednak liczba badań alokacji alternatywnej sama w sobie była mniejsza niż liczba artykułów promujących terapie na podstawie innych form dowodów, od laboratoryjnych i fizjologicznych uzasadnień do opisów przypadków. Wielu producentom nowych terapii brakowało ekonomicznych, regulacyjnych lub społecznych zachęt do rygorystycznej oceny ich produktów w kontrolowanych próbach, a wielu badaczy po prostu nadal polegało na standardowych metodach, które były szeroko akceptowane przez naukowców i społeczeństwo. …read more