Posts Tagged ‘badanie kwas moczowy cena’

Decyzje o opiece długoterminowej: wymiary etyczne i koncepcyjne

Tuesday, December 4th, 2018

Opieka długoterminowa jest częścią praktyki medycznej, która dotyka ogromną liczbę osób i pochłania coraz większy udział w budżecie na opiekę zdrowotną, ale poświęcana jest stosunkowo niewielkiemu wysiłkowi akademickim. Zdefiniowana jako opieka medyczna, opieka społeczna i opieka osobista świadczona osobom o zmniejszonej zdolności funkcjonalnej w długim okresie, opieka długoterminowa jest liną ratunkową dla wszystkich 1,5 miliona osób starszych przebywających obecnie w domach opieki i około 1,5 miliona więcej osób, które mieszkają w domach opieki. społeczność. Eseje z tego zbioru stanowią ważny wkład w badania w tej dziedzinie, ponieważ dotyczą unikalnych problemów etycznych związanych z opieką domową i domową. Głównym tematem decyzji o opiece długoterminowej jest to, że przeważający bioetyczny model podejmowania decyzji, z naciskiem na indywidualną autonomię i opiekę medyczną podtrzymującą życie na samym końcu życia, jest niewystarczający. …read more

Optymalna doustna antykoagulacja dla pacjentów z mechanicznymi zaworami serca

Tuesday, December 4th, 2018

Na podstawie retrospektywnej analizy pacjentów z mechanicznymi zastawkami serca, którzy otrzymali intensywną antykoagulację, Cannegieter i in. (Wydanie z 6 lipca) konkludują, że docelowy międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) u takich pacjentów powinien wynosić od 3,0 do 4,0. Jednak praca wykazująca korzyści z dodania kwasu acetylosalicylowego do leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z mechanicznymi zastawkami serca została wspomniana, ale nie została podkreślona.
W randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, Turpie i in. wykazano, że 100 mg aspiryny na dobę w połączeniu z terapią przeciwzakrzepową jest bardzo skuteczne w obniżaniu śmiertelności i zachorowalności ze wszystkich przyczyn u pacjentów po wymianie zastawki serca.2 Wyniki badań Turpie et al. …read more

Leczenie odkażające drogi moczowe

Thursday, November 22nd, 2018

Stosuje się także leczenie odkażające drogi moczowe na przemian z podawaniem dużej ilości płynów. W ostatnich czasach próbuje się leczenia nieżytów miedniczek nerkowych, wywołanych zwłaszcza przez pałeczki okrężnicy, przy pomocy swoistych pożeraczy bakterii. W nieżytach miedniczek najskuteczniej ma działać leczenie polegające na równoczesnym stosowaniu bakteriofagów wewnętrznie, miejscowo i podskórnie. W przypadkach uporczywych poleca się płukanie miedniczki nerkowej 1/2% azotanem srebra lub innymi lekami odkażającymi. W przypadku roponercza wobec posuniętych zmian w nerce poleca się wycięcie nerki (riephrectomia).
WODONERCZE (HYDRONEPHiWSIS) Określenie, Przyczyny i Anatomia patologiczna Przez wodonercze rozumie się całkowite lub częściowe rozciągnięcie mierniczki nerkowej i kielichów początkowo przez jałowy mocz. …read more

Wodonercze obustronne

Wednesday, November 21st, 2018

W przypadkach wodonercza obustronnego może powstać przerost lewej komory serca. W roponerczu, powstałym na tle zakażenia wodonercza, do wymienionych objawów dołączają się dreszcze, gorączka i inne objawy posocznicze (urosepsis). W moczu stwierdza się ropę. Wodonercze ma przebieg przewlekły, może wikłać się zapaleniem torebek nerkowych, nerek i miedniczki nerkowej i wieść do ogólnego osłabienia. Pęknięcie wodonercza zdarza się rzadko. …read more