Posts Tagged ‘galomega formuła iq’

Wodonercze zamknięte

Wednesday, September 18th, 2019

Wodonercze zamknięte (hydronephrosis ocelusa) zdarza się stosunkowo rzadko. Jest to zboczenie rozwojowe albo sprawa nabyta, którą wywołuje ostra nieusuwalna niedrożność moczowodu. W tej postaci wodonercza miąższ nerki szybko zanika, tak iż ciecz wypełniająca miedniczkę nie zawiera już moczu. Wodonercze otwarte (hydronephrosis aperta) bywa przerywane (hydronephrosis intermittens), gdy odpływ moczu z miedniczki ulega od czasu do czasu zahamowaniu. Objawy. …read more

NOWOTWORY MIEDNICZKI NERKOWEJ (NEOPLASMATA PELVIS RENALIS)

Wednesday, September 18th, 2019

Po rozpoznaniu wodonercza i określaniu jego przyczyny przechodzimy do rozstrzygnięcia, czy wodonercze nie jest zakażone. Za zakażeniem przemawiają stany gorączkowe, ropa w moczu, przyspieszenie opadania krwinek i hiperleukocytoza w krwi. Rokowanie w przypadkach wodonercza zależy od czynnika wywołującego chorobę. Wodonercze zakażone, zwłaszcza obustronne, rokuj e gorzej. Wodonercze długo trwające, zwłaszcza duże, wiedzie z czasem do zmian w nerce, co również pogarsza rokowanie. …read more

Przeszkody w moczowodzie

Wednesday, September 18th, 2019

Przeszkody w moczowodzie mogą polegać na jego zatkaniu najczęściej przez kamień, na jego przegięciu, wytworzeniu się w nim blizny po przewlekłym zapaleniu, na ucisku z zewnątrz przez guz, np. przez powiększoną macicę lub jajnik, na zwężeniu lub zamknięciu ujścia w pęcherzu przez raka pęcherza moczowego lub macicy itd. Wodonercze może powstawać także w następstwie urazu (hydronephrosis traumatica). Przeważnie bywa to wodonercze rzekome (pseudohaemohydlonephrosis). Ta postać polega na dostaniu się moczu przez pękniętą ścianę miedniczki lub moczowodu do przestrzeni pozaotrzewnej (spatium retroperitoneale) i na powstaniu przez to guza, dookoła którego wytwarza się otoczka łącznotkankowa. …read more

Rozpoznanie różnicowe.

Monday, September 16th, 2019

Najczęstszym objawem przedmiotowym kiły pęcherza moczowego bywa krwiomocz, czasami bardzo silny i uporczywy, w postaci domieszki krwi już to do końcowej porcji moczu (haemaiuria terminalis ), już to do całej jego porcji. W niektórych przypadkach stwierdza się w moczu dużo komórek nabłonka pęcherzowego, nieraz także krwinki białe, a nawet większą ilość ropy, jednak bez krętków bladych. Sprawność nerek jest zachowana. Wziernikowaniem pęcherza stwierdza się wyżej opisane zmiany w jego błonie śluzowej cechujące się mnogością i rozmaitością, Rozpoznanie. O kile pęcherza moczowego należy pamiętać w przypadkach dolegliwości pęcherzowych, powstających bez widocznej przyczyny u chorego, który przechodził kiłę, i jej nie leczył albo leczył niedostatecznie, zwłaszcza jeżeli przypadłości pęcherzowe są uporczywe pomimo zwykłego leczenia, stosowanego w nieżycie pęcherza. …read more

Brodawczaki

Monday, September 16th, 2019

Brodawczaki są zazwyczaj nowotworami łagodnymi, nieraz jednak przybierają po dłuższym trwaniu cechy złośliwe. Do nowotworów złośliwych od początku należy rak. Najczęściej jest to rak brodawczakowy (carcinoma papillare), osadzony w przeciwieństwie do brodawczaków na podstawie szerokiej. Rzadziej spotyka się raka, włóknistego (scirrtius ), rdzeniastego (carcinoma medullare), komórkowego (carcinoma plamocełlulare) i galaretowatego (carcinoma gelatinosum) . Rak brodawczakewy przypomina kształtem zewnętrznym brodawczaka różni się jednak budową histologiczną, świadczącą o jego złośliwości. …read more

Poziom zatoru oraz dlugosc czopa okreslamy badajac ostroznie palcami pien tetnicy

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Ross poleca rozszczepienie pasma przepony

Tuesday, September 10th, 2019

Ross poleca rozszczepienie pasma przepony ponad napiętym pniem nerwu współczulnego; w ten sposób unikniemy przeoczenia zwoju nawet razie jego położenia na dolnej ścianie przepony. Po upływie 2- 3 tygodni robimy operację po przeciwległej stronie ciała. Nie wiadomo dotychczas, dlaczego opisana operacja na układzie współczulnym obniża ciśnienie krwi. Zrozumiałe jest oczywiście, że wyłączenie tak dużego obszaru układu naczyniowego z wpływu ośrodkowego układu nerwowego musi prowadzić do silnych wahań ciśnienia krwi. Ciśnienie krwi – w położeniu pionowym ciała może być, rzecz prosta, większe niż w poziomym (hipotonia ze zmiany położenia). …read more

utrzymanie prawidlowego stanu krazenia

Monday, September 9th, 2019

Zwrócono też uwag, że jedni chorzy na serce mogą przez dłuższy czas być zdolni do większej pracy fizycznej, pomimo że mają dużą wątrobę przekrwioną u innych zaś najmniejszy nawet wysiłek wiedzie do niewydolności krążenia, że u jednych dość wcześnie pojawiają się obrzęki, u innych natomiast wybitna sinica itd. Wszystkie te spostrzeżenia doprowadziły do wniosku, że prócz serca istnieją w ustroju jeszcze inne czynniki, które biorą udział w utrzymaniu prawidłowego stanu krążenia. Pomimo dalszych zdobyczy, które rzuciły światło na doniosłą rolę w regulowaniu krążenia obwodowych części narządu krążenia ze zbiornikami krwi włącznie i na harmonijną współpracę serca i pozasercowej części krążenia, teoria mechaniczna niewydolności krążenia okazała się niedostateczna do wytłumaczenia wywodu chorobowego przewlekłej niewydolności krążenia. Na nowe tory skierował naukę o patogenezie przewlekłej niewydolności krążenia Epp inger. Jego zdaniem, pierwotna jej przyczyna leży w znaczny zwolnieniu prądu krwi w małych tętniczkach, naczyniach włoskowatych i żyłkach mięśni obwodowych z pogorszeniem ich ukrwienia wskutek większego wypełnienia krwią jej zbiorników. …read more

Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 11

Thursday, September 5th, 2019

Istniała znacząca różnica między trajektoriami dla obu grup, z podpisem pozostającym płaskim i znacznie poniżej progu diagnostycznego podczas 270 dni poprzedzających biopsję w grupie z próbkami nie wykazującymi odrzucenia, podczas gdy wyraźny wzrost zaobserwowano w sygnaturze diagnostycznej podczas 20-dniowego okresu prowadzącego do pierwszej próbki wykazującej ostre odrzucenie komórkowe (Figura 4C i 4D) (P <0,001). Dodatkowe funkcje podpisu diagnostycznego
W przypadku próbek moczu dopasowanych do próbek pobranych z biopsji wykazujących ostre odrzucenie komórkowe porównywano z próbkami moczu dopasowanymi do próbek pobranych z biopsji wykazujących graniczne zmiany, odrzucenie za pośrednictwem przeciwciał lub przewlekłą nefropatię allograftową, sygnatura była diagnostyczna w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego z 71% specyficznością (95% CI, od 55 do 87) i 79% czułości (95% CI, 67 do 91) (AUC, 0,78, 95% CI, 0,68 do 0,89, P <0,001). Podpis był diagnostyczny u pacjentów, którzy przeszli biopsję z tego samego powodu, jak również u osób, u których wykonano biopsje z nadzoru i podobnie diagnozowano w miejscach przeszczepów (interakcja miejsce po podpisie nie była istotna, P = 0,30). Wynik sygnatury diagnostycznej zmniejszył się po terapii przeciwreceptorowej w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego (P = 0,05), ale nie był związany z oceną Banffa w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego (p = 0,83) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej AD 5

Wednesday, September 4th, 2019

Dane dotyczące przeżycia wolnego od progresji zostały ocenzurowane, gdy pacjenci otrzymali nową terapię przeciwnowotworową lub w ostatniej ocenie klinicznej dla pacjentów, którzy stracili kontakt z chorymi. Nie wykonano imputacji brakujących wartości. W analizie eksploracyjnej porównano charakterystykę związaną z czasem przeżycia i przeżyciem bez progresji oraz przeżywalność całkowitą za pomocą dokładnego testu Fishera w każdej podgrupie. Analizy nie zostały skorygowane pod kątem wielokrotnych porównań. …read more