Posts Tagged ‘pcum kielce’

Zaburzenia w dzialaniu miesni wewnatrzkrtaniowych

Saturday, September 14th, 2019

Zaburzenia w działaniu mięśni wewnątrzkrtaniowych mogą być: A. organiczne, B. czynnościowe. A. Zaburzenia organiczne. …read more

Zaburzenia czynnosci miesni wewnatrzkrtaniowych

Saturday, September 14th, 2019

Zaburzenia czynności mięśni wewnątrzkrtaniowych pochodzenia ośrodkowego. Bodźce wychodzące z ośrodków mowy zostają przeniesione do ośrodków znajdujących się w dolnych częściach zwoju przedśrodkowego (gyrus praecentralis j, a stąd do jądra ruchowego nerwu błędnego w rdzeniu przedłużonym, tj. do jądra obojnakiego (nucleus ambiguus). Ośrodek w korze mózgowej dla mięśni krtaniowych u człowieka nie jest do dzisiaj z całą pewnością ustalony. Porażenia ośrodkowe zależą od zmian chorobowych w jądrach nerwu błędnego w rdzeniu przedłużonym. …read more

Uszkodzenie elektrotermiczne

Friday, September 13th, 2019

Uszkodzenie elektrotermiczne. Zależnie od ilości Jednostek Joulea powstają w poszczególnych tkankach uszkodzenia termiczne o różnym nasileniu; szczególnie duży opór duł prądu elektrycznego daje skóra i z tego powodu ulega najczęściej uszkodzeniu. Leczenie nie różni się niczym od oparzeń płomieniem {p. o oparzeniach); w tych przypadkach powstrzymujemy się od wszelkich zabiegów miejscowych dopóki chory znajduje się w stanie wstrząsu. W ocenie rokowania musimy brać stale pod uwagę, że następstwa wypadku zależą nie tyle od rozległości oparzenia skóry jak w oparzeniu zwykłym, ile od obszaru uszkodzenia tkanki: uszkodzeniu mogą ulec także tkanki położone pod skórą, przez które przeszedł prąd (lenny). …read more

LECZENIE CHIRURGICZNE NADCISNIENIA TETNICZEGO

Wednesday, September 11th, 2019

W tych przypadkach niezbędna jest pielografia dla rozpoznania jednostronnej sprawy nerkowej, poddającej się wyleczeniu za pomocą wycięcia nerki (Hadorn). 2. Czynnik mózgowy (przewlekłe wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego wywołane przez guzy mózgu) . 3. Czynnik sercowo-naczyniowy (zwężenie tętnicy głównej). …read more

Chorzy pomiedzy 20 a 55 rokiem zycia ze stanami kurczowymi naczyn

Tuesday, September 10th, 2019

Chorzy pomiędzy 20 a 55 rokiem życia ze stanami kurczowymi naczyń, stwardnieniem siatkóki i objawami chorobowymi serca. Jeżeli w tych przypadkach ciśnienie rozkurczowe nie spada po podaniu środka nasennego do 110 mm i jeżeli stwierdza się obniżenie wydolności nerek, wynik operacji jest wątpliwy. Grupa 3. Do tej grupy zalicza się przypadki, w których badanie wykazuje wylewy krwawe lub zmiany wysiękowe siatkówki, ciśnienie rozkurczowe w granicach 120 – 170 mm, a prócz tego białkomocz krwiomocz, zagęszczenie moczu I najwyżej 1015 – i przebyte krwotoki domózgowe. W tych przypadkach operacja nie jest wskazana. …read more

Operacja ta polega na usunieciu w calosci pnia nerwu wspólczulnego

Tuesday, September 10th, 2019

W r. 1933 Peet ogłosił swoją metodę wycięcia nerwu trzewnego (splanchnicectomia siupradiaphragmatica) łącznie z wycięciem dolnej części piersiowego odcinka pnia nerwu współczulnego. Do roku 1947 Peet operował około 2000 przypadków Smithwiek doszedł do wniosku, że ani operacja drogą nadprzeponową, ani drogą lędźwiową nie daje dostatecznego wyniku i połączył oba zabiegi w jedną całość (sympathectomia thoraco-Iumbalis). Operacja ta polega na usunięciu w . całości pnia nerwu współczulnego, jak również na wycięciu nerwu trzewnego (n. …read more

Wywód chorobowy przewleklej niewydolnosci krazenia

Monday, September 9th, 2019

Wywód chorobowy przewlekłej niewydolności krążenia. Przez długi czas uważano przewlekłą niewydolność krążenia za skutek zmian organicznych mięśnia sercowego o charakterze zwyrodnienia lub zapalenia albo za. burzeń czynnościowych serca lub zmian w jego układzie nerwowym, serce bowiem uznawano za jedyny silnik, od którego zależy prawidłowe krążenie (teoria mechaniczna). Z czasem przekonano się jednak, że bywają przypadki z bardzo dużymi zmianami organicznymi w mięśniu sercowym, którym nie towarzyszą objawy zaburzenia krążenia, i że na odwrót zdarzają się przypadki niewydolności krążenia bez zmian w mięśniu sercowym oraz przypadki ze zmianami w sercu, lecz o ciśnieniu żylnym wybitnie obniżonym, a więc bez utrudnienia odpływu krwi do serca. Te spostrzeżenia kliniczne zostały potwierdzone doświadczeniami na zwierzętach. …read more

Zaburzenia poprzedzajace jawna niewydolnosc krazenia, potegujac sie i sumujac sie, moga wreszcie doprowadzic do niewydolnosci dajacej sie wykryc naszymi zwyklymi metodami

Sunday, September 8th, 2019

Zaburzenia poprzedzające jawną niewydolność krążenia, potęgując się i sumując się, mogą wreszcie doprowadzić do niewydolności dającej się wykryć naszymi zwykłymi metodami. Cechują ją w większości przypadków wyraźne objawy osłabienia mięśnia sercowego. Dalsze poparcie naszego zapatrywania na wywód chorobowy przewlekłej niewydolności krążenia uzyskaliśmy w badaniach wpływu surowicy krwi osób zdrowych oraz dotkniętych chorobą narządu krążenia w okresie wydolności i niewydolności na zachowanie się żywej tkanki poza ustrojem. Mianowicie okazało się, że hodowle in vito fibroblastów sieci 1-3 miesięcznych królików oraz fibroblastów z serca 8-9 dniowych zarodków kur, prowadzone w surowicy chorych w okresie przewlekłej niewydolności krążenia, osiągają w tym samym czasie wzrost o 40 większy od hodowli w surowicy osób ze zdrowym narządem krążenia. Przyśpieszenie wzrostu spostrzega się niekiedy już w okresie wydolności krążeni a, jest jednak najwybitniejsze w wyraźnej niewydolności krążenia. …read more

Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 11

Thursday, September 5th, 2019

Istniała znacząca różnica między trajektoriami dla obu grup, z podpisem pozostającym płaskim i znacznie poniżej progu diagnostycznego podczas 270 dni poprzedzających biopsję w grupie z próbkami nie wykazującymi odrzucenia, podczas gdy wyraźny wzrost zaobserwowano w sygnaturze diagnostycznej podczas 20-dniowego okresu prowadzącego do pierwszej próbki wykazującej ostre odrzucenie komórkowe (Figura 4C i 4D) (P <0,001). Dodatkowe funkcje podpisu diagnostycznego
W przypadku próbek moczu dopasowanych do próbek pobranych z biopsji wykazujących ostre odrzucenie komórkowe porównywano z próbkami moczu dopasowanymi do próbek pobranych z biopsji wykazujących graniczne zmiany, odrzucenie za pośrednictwem przeciwciał lub przewlekłą nefropatię allograftową, sygnatura była diagnostyczna w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego z 71% specyficznością (95% CI, od 55 do 87) i 79% czułości (95% CI, 67 do 91) (AUC, 0,78, 95% CI, 0,68 do 0,89, P <0,001). Podpis był diagnostyczny u pacjentów, którzy przeszli biopsję z tego samego powodu, jak również u osób, u których wykonano biopsje z nadzoru i podobnie diagnozowano w miejscach przeszczepów (interakcja miejsce po podpisie nie była istotna, P = 0,30). Wynik sygnatury diagnostycznej zmniejszył się po terapii przeciwreceptorowej w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego (P = 0,05), ale nie był związany z oceną Banffa w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego (p = 0,83) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej AD 4

Wednesday, September 4th, 2019

Ocenę odpowiedzi obejmującą badanie radiologiczne wykonano na końcu cykli 2, 5, 8, 12, 15 i 24. Wykonano biopsję szpiku kostnego, aby potwierdzić całkowitą odpowiedź.30 Odpowiedź u pacjentów z PBL oceniono na podstawie zgodnie z kryteriami Międzynarodowych warsztatów dotyczących przewlekłej białaczki limfatycznej 30, z wyjątkiem tego, że limfocytoza nie była jedynym kryterium progresji choroby (podsumowanie kryteriów odpowiedzi jest dostępnych w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem) .32 Dla pacjentów z trwałą limfocytozą, częściową odpowiedź we wszystkich innych pomiarach scharakteryzowano jako częściową odpowiedź z limfocytozą. Odpowiedź pacjentów z małym chłoniakiem limfatycznym została oceniona zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Grupy Roboczej dla chłoniaka nieziarniczego (2007) .33 Domniemane biomarkery odpowiedzi i całkowite przeżycie były punktami końcowymi badań. Analizy farmakokinetyczne i farmakodynamiczne
Przeprowadziliśmy badania farmakokinetyczne w celu określenia ekspozycji na ibrutinib po leczeniu na obu poziomach dawek. …read more