Posts Tagged ‘pyrantelum polpharma’

Zaburzenia w dzialaniu miesni wewnatrzkrtaniowych

Saturday, September 14th, 2019

Zaburzenia w działaniu mięśni wewnątrzkrtaniowych mogą być: A. organiczne, B. czynnościowe. A. Zaburzenia organiczne. …read more

Uszkodzenia elektrodynamiczne

Friday, September 13th, 2019

…read more

Nie tracac panowania nad sytuacja

Thursday, September 12th, 2019

Nie tracąc panowania nad sytuacją po przerwaniu tamy, zaciskamy natychmiast z powrotem tętnicę po wyrzuceniu skrzepliny przez prąd krwi. Po usunięciu czopa w ciągu pierwszych 15 godzin od wystąpienia objawów zatoru krążenie krwi w obrębie kończyny wraca z reguły do stanu prawidłowego. Natychmiast po operacji podajemy heparynę i eter dożylnie, a prócz tego etamon, hyderginę, dibenaminę lub inny środek sympatykolityczny nie zapominając, że każdy z tych środków blokuje cały układ współczulny, a więc nie tylko odcinek zaopatrujący chorą kończynę; musimy zatem liczyć się z możliwością zapadu ortostatycznego oraz innymi zaburzeniami czynnościowymi. . Jeżeli już doszło do zgorzeli, to i w takim wypadku przystępujemy do usunięcia skrzepliny celem ograniczenia obszaru martwicy kończyny, a prócz tego blokujemy nerw współczulny nowokainą, robimy okłady lodowe oraz wstrzykujemy dożylnie heparynę i eter. …read more

sprawa w zlosliwej postaci nadcisnienia

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

Lord i Hinton uwazaja, ze grozba, udaru mózgowego stanowi wieksze niebezpieczenstwo niz choroba serca

Wednesday, September 11th, 2019

Lord i Hinton uważają, że groźba, udaru mózgowego stanowi większe niebezpieczeństwo niż choroba serca i z tego względu są zwolennikami operacji głównie w apoplexia imminens podobnie jak Rasmussen i Boe. Zdaniem tych autorów nie należy nigdy uzależniać decyzji leczenia operacyjnego wyłącznie od wieku, natomiast operacja rokuje zawsze wynik pomyślny, jeżeli zmiany dotyczą tylko jednego narządu; jeżeli jednak badanie wykazuje chorobę dwóch narządów, np. serca i mózgu, operacja mija się z celem. Świeża choroba serca lub świeża sprawa mózgowa, jak również szybki. postęp choroby nerek świadczą również o tym, że operacja jest bezcelowa; to samo dotyczy przypadków, w których badanie wykazuje 100 mg% mocznika w krwi. …read more

Jezeli tych czynników nie ma, to prawa komora, wiec i krazenie male otrzymuja wiecej krwi niz zwykle

Sunday, September 8th, 2019

Jeżeli tych czynników nie ma, to prawa komora, więc i krążenie małe otrzymują więcej krwi niż zwykle. W pierwszym, zatem okresie przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia lewej komory rzut skurczowy i minutowy serca jest zwiększony, a małe krążenie czynnie przekrwione bez biernego przekrwienia w dużym krążeniu. Z czasem oraz gdy zapotrzebowanie pracy lewej komory stanie się nadmierne i przekroczy działanie wyrównawcze zwiększonego jej wypełnienia podczas rozkurczu, lewa komora rozciągnie się ponad optimum tego wypełnienia. Powstaje tzw. bierne jej rozszerzenie. …read more

Na tle znacznego rozszerzenia lewej komory moze rozwinac sie wzgledna niedomykalnosc zastawki dwudzielnej ze szmerem skurczowym na koniuszku serca

Saturday, September 7th, 2019

Na tle znacznego rozszerzenia lewej komory może rozwinąć się względna niedomykalność zastawki dwudzielnej ze szmerem skurczowym na koniuszku serca. Rozszerzenie lewego ujścia tętniczego może być powodem szmeru rozkurczowego świadczącego o względnej niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Znaczne przekrwienie bierne w małym krążeniu pociąga za sobą pewne zesztywnienie stwardnienie przekrwienne, induratio cyanotica) płuc, niejednakowe w różnych miejscach. Odpowiednie części płuc stają się mniej rozszerzalne. Wiele pęcherzyków płucnych przestaje brać udział w akcie oddychania. …read more

Przekrwienie bierne pluc i oskrzeli moze byc przyczyna krwioplucia

Saturday, September 7th, 2019

Przekrwienie bierne płuc i oskrzeli może być przyczyną krwioplucia. Na tle osłabienia tłoczącej siły lewej komory może ulegać zaburzeniu także krążenie żylne w dużym krążeniu. W następstwie tego mogą powstawać obrzęki, które znacznie częściej spostrzega się w przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia prawej komory. W niewydolności lewokomorowej, gdy one są bardzo nieznaczne, tak jak i przekrwienia żylne w dużym krążeniu. Znaczne osłabienie lewej połowy serca może być przyczyną wytwarzania się w niej zakrzepów. …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej AD 4

Wednesday, September 4th, 2019

Ocenę odpowiedzi obejmującą badanie radiologiczne wykonano na końcu cykli 2, 5, 8, 12, 15 i 24. Wykonano biopsję szpiku kostnego, aby potwierdzić całkowitą odpowiedź.30 Odpowiedź u pacjentów z PBL oceniono na podstawie zgodnie z kryteriami Międzynarodowych warsztatów dotyczących przewlekłej białaczki limfatycznej 30, z wyjątkiem tego, że limfocytoza nie była jedynym kryterium progresji choroby (podsumowanie kryteriów odpowiedzi jest dostępnych w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem) .32 Dla pacjentów z trwałą limfocytozą, częściową odpowiedź we wszystkich innych pomiarach scharakteryzowano jako częściową odpowiedź z limfocytozą. Odpowiedź pacjentów z małym chłoniakiem limfatycznym została oceniona zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Grupy Roboczej dla chłoniaka nieziarniczego (2007) .33 Domniemane biomarkery odpowiedzi i całkowite przeżycie były punktami końcowymi badań. Analizy farmakokinetyczne i farmakodynamiczne
Przeprowadziliśmy badania farmakokinetyczne w celu określenia ekspozycji na ibrutinib po leczeniu na obu poziomach dawek. …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej AD 7

Tuesday, September 3rd, 2019

Jednakże, u pacjentów z niezmutowanymi genami immunoglobulin, liczba limfocytów normalizowała się szybciej (mediana, 6,4 vs. 14,8 miesiąca) i częściej (w 85% w porównaniu do 50% pacjentów). Limfocytoza występowała równocześnie ze znacznym zmniejszeniem wielkości węzłów chłonnych (Figura 1A) i wielkości śledziony, a także częstą poprawą w cytopenii (ryc. S4 w Dodatku uzupełniającym). …read more