Posts Tagged ‘tu vesicae urinariae’

O ORGANICZNYCH I CZYNNOSCIOWYCH ZABURZENIACH MIESNI WEWNATRZKRTANIOWYCH

Sunday, September 15th, 2019

O ORGANICZNYCH I CZYNNOŚCIOWYCH ZABURZENIACH MIĘŚNI WEWNĄTRZKRTANIOWYCH Mięśnie krtani dzielimy na mięśnie zewnętrzne i mięśnie wewnętrzne. Pierwsze z nich mają na celu podnoszenie krtani ku górze i opuszczanie ku dołowi. Drugie natomiast rozszerzają i zwężają głośnię, wydłużają i skracają struny głosowe i regulują ich napięcie. Czynność mięśni wewnątrzkrtaniowych jest związana z wydawaniem głosu, a ponadto przez rozszerzanie głośni ze, swobodnym wdychaniem i wydychaniem powietrza, Mięśniem rozszerzającym głośnię jest mięsień pierścieniowo-nalewkowy tylny (m. cricoaryt. …read more

Zaburzenia w dzialaniu miesni wewnatrzkrtaniowych

Saturday, September 14th, 2019

Zaburzenia w działaniu mięśni wewnątrzkrtaniowych mogą być: A. organiczne, B. czynnościowe. A. Zaburzenia organiczne. …read more

Zaburzenia poprzedzajace jawna niewydolnosc krazenia, potegujac sie i sumujac sie, moga wreszcie doprowadzic do niewydolnosci dajacej sie wykryc naszymi zwyklymi metodami

Sunday, September 8th, 2019

Zaburzenia poprzedzające jawną niewydolność krążenia, potęgując się i sumując się, mogą wreszcie doprowadzić do niewydolności dającej się wykryć naszymi zwykłymi metodami. Cechują ją w większości przypadków wyraźne objawy osłabienia mięśnia sercowego. Dalsze poparcie naszego zapatrywania na wywód chorobowy przewlekłej niewydolności krążenia uzyskaliśmy w badaniach wpływu surowicy krwi osób zdrowych oraz dotkniętych chorobą narządu krążenia w okresie wydolności i niewydolności na zachowanie się żywej tkanki poza ustrojem. Mianowicie okazało się, że hodowle in vito fibroblastów sieci 1-3 miesięcznych królików oraz fibroblastów z serca 8-9 dniowych zarodków kur, prowadzone w surowicy chorych w okresie przewlekłej niewydolności krążenia, osiągają w tym samym czasie wzrost o 40 większy od hodowli w surowicy osób ze zdrowym narządem krążenia. Przyśpieszenie wzrostu spostrzega się niekiedy już w okresie wydolności krążeni a, jest jednak najwybitniejsze w wyraźnej niewydolności krążenia. …read more

Przewleka niewydolnosc krazenia lewokomorowa

Sunday, September 8th, 2019

Przewleka niewydolność krążenia lewokomorowa. Przewlekła niewydolność krążenia pochodzenia sercowego. Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności krążenia nie jest jednolity. Zależy to od różnorodności czynników przyczynowych w poszczególnych przypadkach, od niejednakowego ugrupowania się i niejednakowej siły tych czynników, od stopnia zaburzenia procesów biochemicznych zarówno w sercu, jak i w ogóle w ustroju, od warunków konstytucyjnych, które układają się w różnych ustrojach niejednakowo itd. Pomimo różnorodności obrazów oraz czynników przyczynowych, można odróżniać schematycznie ze względów praktycznych 2 zasadnicze typy przewlekłej niewydolności krążenia, mianowicie: 1) niewydolność z przeważającym udziałem w obrazie chorobowym serca 2) niewydolność pochodzenia pozasercowego z udziałem krążenia obwodowego w szerokim znaczeniu tego słowa. …read more

Na tle znacznego rozszerzenia lewej komory moze rozwinac sie wzgledna niedomykalnosc zastawki dwudzielnej ze szmerem skurczowym na koniuszku serca

Saturday, September 7th, 2019

Na tle znacznego rozszerzenia lewej komory może rozwinąć się względna niedomykalność zastawki dwudzielnej ze szmerem skurczowym na koniuszku serca. Rozszerzenie lewego ujścia tętniczego może być powodem szmeru rozkurczowego świadczącego o względnej niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Znaczne przekrwienie bierne w małym krążeniu pociąga za sobą pewne zesztywnienie stwardnienie przekrwienne, induratio cyanotica) płuc, niejednakowe w różnych miejscach. Odpowiednie części płuc stają się mniej rozszerzalne. Wiele pęcherzyków płucnych przestaje brać udział w akcie oddychania. …read more

Jezeli przy tym prawa komora zachowa zdolnosc wtlaczania duzej ilosci krwi do tetnicy plucnej

Saturday, September 7th, 2019

Jeżeli przy tym prawa komora zachowa zdolność wtłaczania dużej ilości krwi do tętnicy płucnej, to szybko się rozwinie obrzęk płuc wśród objawów silnej duszności i kaszlu z pienistą plwociną. Obrzęk płuc świadczy tu o dobrej pracy prawej komory przy osłabieniu siły lewej komory. Może on zresztą powstać i bez względu na natężenie pracy prawej komory, jeżeli naczynia płucne staną się bardziej przepuszczalne wskutek uszkodzenia ich ścian (Lubarscli i inni). Jeżeli obrzęk płuc w przewlekłej niewydolności na tle osłabienia lewej komory nie jest tak częsty, tłumaczy się to tym, że jednocześnie z obniżeniem rzutu skurczowego lewej komory zwykle zmniejsza się czynne przekrwienie w małym krążeniu, bo prawa komora otrzymuje odpowiednio mniej krwi. Z dalszym wzrastaniem niewydolności lewej komory bierne przekrwienie w małym krążeniu coraz bardziej wzrasta i zaczyna słabnąć także prawa komora. …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej AD 5

Wednesday, September 4th, 2019

Dane dotyczące przeżycia wolnego od progresji zostały ocenzurowane, gdy pacjenci otrzymali nową terapię przeciwnowotworową lub w ostatniej ocenie klinicznej dla pacjentów, którzy stracili kontakt z chorymi. Nie wykonano imputacji brakujących wartości. W analizie eksploracyjnej porównano charakterystykę związaną z czasem przeżycia i przeżyciem bez progresji oraz przeżywalność całkowitą za pomocą dokładnego testu Fishera w każdej podgrupie. Analizy nie zostały skorygowane pod kątem wielokrotnych porównań. …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 4

Monday, September 2nd, 2019

Drugorzędnymi rezultatami były śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w momencie wypisu z OIT i szpitala, czas trwania wentylacji mechanicznej oraz stosowanie leków przeciwbakteryjnych, uspokajających, naczynioaktywnych i blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Zarejestrowaliśmy czas trwania leczenia zarówno na oddziale intensywnej terapii, jak i w szpitalu. Analiza statystyczna
Szacunki dotyczące stopy zatrudnienia i obliczenia wielkości próby zostały przeprowadzone po systematycznym przeglądzie częstości i wyniku ARDS, krajowych audytów w Wielkiej Brytanii oraz dwóch randomizowanych, kontrolowanych próbach HFOV. 9, 10 Ustaliliśmy, że zapis 503 pacjentów na grupę badaną dałoby siłę 80% do zidentyfikowania zmiany 9 punktów procentowych w szacowanej śmierci 45% w grupie kontrolnej przy wartości P wynoszącej 0,05. …read more

Beyond the Ebola Battle – Wygrywanie wojny przeciwko przyszłym epidemiom ad

Sunday, September 1st, 2019

Prawie 100 milionów ludzi zginęło w XX wieku w wyniku epidemii hiszpańskiej grypy w latach 1918-1919 i epidemii HIV-AIDS. Badając tylko bezpośrednie koszty ekonomiczne, oszacowaliśmy, że roczne spodziewane straty z potencjalnych pandemii przekraczają 60 miliardów dolarów rocznie. Fan i in. od tego czasu dostarczyły szacunkowe dane uwzględniające ekonomiczne koszty zgonów, które sięgają 490 miliardów dolarów rocznie5. Świat poważnie niedoinwestował w wysiłki na rzecz zapobiegania i łagodzenia ryzyka chorób zakaźnych w porównaniu z innymi poważnymi zagrożeniami dla globalnego bezpieczeństwa. …read more

Ku uczciwości w udostępnianiu danych cd

Sunday, September 1st, 2019

Komisja ds. Przeglądu powinna oceniać wszystkie wnioski o dane i oceniać konflikty interesów; ta komisja powinna mieć reprezentację zarówno śledczych zaangażowanych w proces, jak i akademików, którzy nie uczestniczyli w nim. Ponadto potrzebne są mechanizmy zapewniające dokładność przeprowadzanych analiz. Aby uniknąć niewłaściwego wykorzystywania danych, osoby składające wniosek o dane powinny wyrazić zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie do celów zatwierdzonych w planie analizy statystycznej; jeżeli zamierzają przeprowadzić dalsze analizy do publikacji, powinny być zobowiązane do złożenia kolejnego wniosku do komitetu ds. przeglądu. …read more